Radca Prawny (Urząd Gminy, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska) - BIP - Gmina Kamienica Polska
Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Renata Wojtaszewska-Riedel, woj. śląskie 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka wykazała się odpowiedniki kwalifikacjami. Udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.


Wytworzył: Cezary Stepmień (29 maja 2018)
Wprowadził: Żaneta Matusiak (30 maja 2018, 14:45:14)stanowisko:

Radca Prawny

miejsce pracy: Urząd Gminy, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska
termin składania dokumentów: 21 maja 2018  14:00
Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 12I. Nazwa stanowiska pracy: Radca prawny

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Ukończone studia wyższe prawnicze oraz posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w zakresie pomocy prawnej.
7. Posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych (co najmniej od 5 lat).
8. Znajomość obsługi komputera – oprogramowania typu Office (Open Office, Microsoft Office).III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. Znajomość programów prawniczych (Legalis).
2. Wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych.
3. Znajomość aktualnych przepisów prawnych mających zastosowanie w administracji samorządowej.
4. Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność i sumienność.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Udzielanie konsultacji i porad prawnych pracownikom Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej.
2. Sporządzanie opinii prawnych.
3. Opiniowanie pod względem prawnym umów, aneksów, porozumień, projektów:zarządzeń, uchwał, decyzji.
4. Występowanie przed sądami lub urzędami w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
5. Przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji oraz aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy.
6. Obsługa prawna Rady Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.
7. Uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest zawarcie ugody w sprawach majątkowych gminy.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowej pracy zawodowej. 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe potwierdzone własnoręcznym podpisem.
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzone własnoręcznym podpisem.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym.
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem. 8. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.
9. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia.
10. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
11. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach.
12. Kopia dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych.
13.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji potwierdzone własnoręcznym podpisem.
14. W przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu.
2. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
3. Praca wykonywana zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, przepisów wykonawczych do tej ustawy i regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej.
4. Praca z wykorzystaniem komputera.

VII. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6,00%.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1. Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 21 maja 2018 roku, do godziny 14:00.
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Radca prawny”
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.”
5. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska

IX. Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia.
3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
4. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą zwrócone lub mogą być odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

Treść ogłoszenia (146kB) pdf
Wyniki konkursu (18kB) pdf


Kamienica Polska, 09 maja 2018 roku

Wytworzył: Cezary Stempień (9 maja 2018)
Opublikował: Żaneta Matusiak (9 maja 2018, 13:44:45)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (30 maja 2018, 14:45:14)
Zmieniono: wprowadzono wyniki konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 164

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij